فردای جام
نوازندگی اساتاد عسکریان

اجرای استاد حاج نورمحمد در همایش تجلیل از استاد عسگریان

۲۸اسفند دومین سالگرد درگذشت شوریده موسیقی جام حاج نورمحمد درپور تسلیت باد اجرای این استادبزرگ درهمایش تجلیل ازاستاد عسگریان اختصاصی فردای جام   دانلود

استاد عبدالعزیز احمدی

▶️ نوازنده دوتار: استاد ذوالفقار عسگریان ▶️ خواننده : استاد عزیز احمدی ▶️ چهاربیتی ▶️ ماه خوبان ▶️ کو دل ▶️ محمد ▶️ چهاربیتی