فردای جام
موسیقی محلی

آلبوم نغمه های دیار جام ۲

۱- یار می گوید الله ۲– سوز عشق ۳-احمد جام ۴-مناجات ۵-ستایش ۶-مسجود ملایک ۷-چه خوش باشد ۸-آرام جان ۹– چو خورشید جهانی          

رقص های شرق خراسان (تربت جام)

الله (سحر) راه جنگ،سنگین و تند (عجم و ببر) حتن اوشاری حتن حسن آبادی (دوره ی زنانه) حتن باخزری آفر (بالا پرده) اپر (پایین پرده) پلتان (سواره و پیاده)  چوب بازی (یک چوبه و دو چوبه) حنایی سه چکه ی جامی (چهار چکه) سه چکه نار نار مبارک باد کوراوغلی