فردای جام
ساده و آسان

بخش هشتم آموزش دوتارمقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت

بخش هشتم آموزش دوتار مقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن دانلود

بخش هفتم آموزش دوتار (چرا یار گله داره پنجه ی رفت) گروه فردای جام

بخش هفتم آموزش دوتار مقام چرا یار گله داره پنجه رفت آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام دانلود

بخش ششم آموزش دوتار(مقام کریما پنجه رفت وبرگشت) به روایت فردای جام

بخش ششم آموزش دوتار مقام کریما پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن. در این باید پنجه ی رفت و برگشت یاد گرفته شود و براحتی بتونید مقام را با پنجه درست بنوازید.   دانلود        

بخش چهارم آموزش دوتار(مقام دل شیدا)گروه فردای جام

بخش چهارم آموزش دوتار آموزش مقام دل شیدا به کار بردن انگشت دوم آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود             

بخش سوم آموزش دوتار(معراج نامه)گروه فردای جام

بخش اول آموزش دوتار آموزش اولین مقام آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود