فردای جام
راحت ترین راه ممکن برای آموزش دوتار

بخش دوازدهم آموزش دوتار(مقام نوایی با پنجه ی پیچ)

بخش یازدهم آموزش دوتار مقام نوایی پنجه ی پیچ به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن.در این باید پیچ یاد گرفته شود و براحتی بتوانید مقام را با پنجه درست بنوازید.یادگیری پنجه ی پیچ در این مقام مهم هست و با تمرین از روی این کلیپ باید بتوانید پنجه ی […]

بخش هشتم آموزش دوتارمقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت

بخش هشتم آموزش دوتار مقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن دانلود

بخش پنجم آموزش دوتار(مقام کریماپنجه رفت)گروه فردای جام

بخش پنجم آموزش دوتار آموزش مقام کریما پنجه رفت آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود                

بخش چهارم آموزش دوتار(مقام دل شیدا)گروه فردای جام

بخش چهارم آموزش دوتار آموزش مقام دل شیدا به کار بردن انگشت دوم آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود             

بخش دوم آموزش دوتار (انگشت گذاری) گروه فردای جام

بخش دوم آموزش دوتار نحوه انگشت گذاری آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود