فردای جام
تصاویر استاد

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام بخش ۳

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام برای بزرگ نمایی کلیک کنید. این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.