فردای جام
آموزش مقام

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل در این کلیپ آموزش پنجه ی رفت و برگشت باید کامل شود.     دانلود          

بخش سوم آموزش دوتار(معراج نامه)گروه فردای جام

بخش اول آموزش دوتار آموزش اولین مقام آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود