فردای جام
آموزش ش دوتار جنوب خراسان

بخش دوازدهم آموزش دوتار(مقام نوایی با پنجه ی پیچ)

بخش یازدهم آموزش دوتار مقام نوایی پنجه ی پیچ به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن.در این باید پیچ یاد گرفته شود و براحتی بتوانید مقام را با پنجه درست بنوازید.یادگیری پنجه ی پیچ در این مقام مهم هست و با تمرین از روی این کلیپ باید بتوانید پنجه ی […]

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل در این کلیپ آموزش پنجه ی رفت و برگشت باید کامل شود.     دانلود          

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن حتما ویدیوی دوم این مقام رو ببینید. دانلود