فردای جام
آموزش شدوتار جنوب خراسان

بخش پنجم آموزش دوتار(مقام کریماپنجه رفت)گروه فردای جام

بخش پنجم آموزش دوتار آموزش مقام کریما پنجه رفت آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود                

بخش چهارم آموزش دوتار(مقام دل شیدا)گروه فردای جام

بخش چهارم آموزش دوتار آموزش مقام دل شیدا به کار بردن انگشت دوم آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود