فردای جام
آموزش آسان دوتار

بخش یازدهم آموزش دوتار( مقام طلب دوست )

بخش یازدهم آموزش دوتار مقام طلب دوست به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن.در این باید پنجه ی رفت و برگشت یاد گرفته شود و براحتی بتونید مقام را با پنجه درست بنوازید. در این مقام تکنیک پرده دزدک را باید یاد بگیرید که در یادگیری مقام بعدی که نوایی […]

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل در این کلیپ آموزش پنجه ی رفت و برگشت باید کامل شود.     دانلود          

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن حتما ویدیوی دوم این مقام رو ببینید. دانلود            

بخش هشتم آموزش دوتارمقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت

بخش هشتم آموزش دوتار مقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن دانلود

بخش ششم آموزش دوتار(مقام کریما پنجه رفت وبرگشت) به روایت فردای جام

بخش ششم آموزش دوتار مقام کریما پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن. در این باید پنجه ی رفت و برگشت یاد گرفته شود و براحتی بتونید مقام را با پنجه درست بنوازید.   دانلود        

بخش پنجم آموزش دوتار(مقام کریماپنجه رفت)گروه فردای جام

بخش پنجم آموزش دوتار آموزش مقام کریما پنجه رفت آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود