فردای جام
آلبومی زیبای محلی

استاد عبدالعزیز احمدی

▶️ نوازنده دوتار: استاد ذوالفقار عسگریان ▶️ خواننده : استاد عزیز احمدی ▶️ چهاربیتی ▶️ ماه خوبان ▶️ کو دل ▶️ محمد ▶️ چهاربیتی