فردای جام
آموزش دو تار

بخش دوم آموزش دوتار (انگشت گذاری) گروه فردای جام

بخش دوم آموزش دوتار نحوه انگشت گذاری آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود          

بخش اول آموزش دوتار (نحوه گرفتن دوتار)گروه فردای جام

بخش اول آموزش دوتار نحوه گرفتن دوتار آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام     دانلود