فردای جام
آلبوم ها

آلبوم نغمه های دیار جام ۱

بوی خوش آشنایی ( مقام کبک زری و الله ) ???????? داد از این دل ( مقام بابا گل افروز . سبزه پری )  ???????? خوش خرامان ( مقام چوب بازی )???????? سوز دل ( مقام هزارگی )???????? نوایی ???????? احمدا ( مقام جام احمد )???????? مقام دل شیدا